NVR 9ch

80000

 9 Channel NVR

9 Сувгийн бичигч төхөөрөмж

1 хардны слот 

VGA and HDMI гаралттай